• Weiner Thurston posted an update 11 months ago

  Infak adalah isti­­lah dalam Islam yang bermanfaat pemberian / amal seseorang kepada manusia lain secara su­­ka bersedia, seperti senyampang mengeluarkan har­ta dengan pedoman mencari ridho dari Yang mahakuasa SWT. Akan tetapi sedekah seorang diri artinya raya, ti­dak sama sekali mengeluarkan rezeki. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan bahwa: “Se­ga­la bentuk kebaikan adalah sedekah” (HR Muslim).

  Anjuran dalam bersedekah bagi kaum Muslimin pun terdapat pada Alquran, yaitu: ‘’Tidak ada kebaikan dalam kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan daripada orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri sumbangan, atau melakukan ma’ruf atau menga­da­kan perdamaian di antara wong. Dan ba­rang­siapa yang berbuat demikian sebab men­cari keridhaan Allah, oleh sebab itu kelak Abdi akan meluluskan kepadanya ganjaran yang raksasa. ’’

  sedekah-sedekahManfaat bersedekah juga banyak. Perdana se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di silam dan dalam siang tarikh secara ter­sem­bunyi dan langsung, maka mere­ka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran tentang mereka & tidak (pula) mereka masygul. ”

  Ke-2, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, sebab ba­la musibah tidak tahu bisa mendahului sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ke-3, “Sedekah da­pat menghapus dosa sebagaimana larutan me­ma­damkan elektrik (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat naungan di perian kiamat. Rasulullah saw SAW menitahkan, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia memeram amal­nya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak menge­tahui segalanya yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”

  Namun beramal pun juga ada adat cara­nya supaya sedekah yang diberikan benar-benar da­pat jadi amal yang baik. Beramal ha­rus atas hasil yang halal, segala perkara alias uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang menitikberatkan mesti terdiri daripada dampak yang halal. Karena, pemberian yang lulus akan meng­gu­gurkan dosa & mendatangkan ganjaran. Seki­ranya seseorang ber

  sedekah secara harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang reputasi kecuali azab kerana menyampaikan se­­sua­tu yang haram menurut orang beda.

  Sedekah beserta niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah sumbangan dengan seikhlas hati, bukan mengung­kit, merungut, membidas & menyakiti hati manusia yang nampi sedekah soalnya per­bua­tan tersebut haram dan akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah butir 264 ber­mak­sud, Allah sudah membandingkan orang-orang yang menolong dalam kebiasaan sedekahnya se­per­­ti “Batu reka yang terjumpa tanah diatasnya, kemu­dian kerakal itu ditimpa hujan meruah. Setelah hujan re­da, karang itu sungguh licin serta tiada lagi tanah dalam atas­nya. Demikian juga dengan orang yang kafir dan riak. Tersebut gagal merekam satu persembahan pa­ha­la daripada apa yang sudah diusahakan. & ingatlah bahawa Allah tak akan memberi pe­tun­juk kepada kaum kafir. ”

  Terakhir, infak untuk menerangkan diri dan har­ta. Surah Al-Taubah artikel 103 menunjukkan ba­ha­wa, “Ambil sedekah dari harta tersebut un­tuk menebas dan menulenkan mereka, & doakanlah itu. Sesungguhnya seruan kau itu menjadi ketenangan hati itu. Allah Terlampau Mendengar sedang Maha Mengetahui. Ayat tersebut mewakili 2 perkara utama iaitu jasad yang mesti disedekahkan serta sebab untuk bersede­kah. Sedekah bertujuan menebas jiwa & har­ta yang dimiliki. ”

  Sedekah tidak sekadar meluluskan, amalan ini mempunyai penuh manfaat yang perlu member ke­ta­­hui. Moral sedekah tidak hanya dirasakan oleh penerima atau pihak yang member beri bantuan, na­mun manfaat sedekah tersebut juga bisa kita ra­sa­kannya. Amalan sumbangan sangat digalakkan da­lam Agama islam, karena kalian mampu menyampaikan ke­se­nangan & kebahagiaan kepada pihak yang me­mer­lukan. Meski lagi kepada golongan yang betul-betul menitikberatkan bantuan.